Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Ploča

Temeljem odredbi čl. 18. st. 1. t. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (52/19 i 42/20, dalje: Zakon), a sukladno čl. 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22, dalje: Pravilnik), Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ploča donijelo je na sjednici održanoj 18. svibnja 2022. godine Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Ploča, a temeljem koje se provodi

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PLOČA

Javni natječaj se raspisuje za radno mjesto: direktor / direktorica Turističke zajednice Grada Ploča.

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandat od 4 godine s punim radnim vremenom

Za direktora / direktoricu može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine” broj 93/14, 127/17 i 98/19)  treba zadovoljavati i posebne uvjete propisane člankom 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama („Narodne novine broj 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

  1. Završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij
  2. Najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz t.1. ovog stavka ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
  3. Znanje jednog stranog jezika
  4. Znanje rada na osobnom računalu
  5. Položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba biti položen u roku od jedne godine od dana sklapanja ugovora o radu
  6. Izrađen prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Grada Ploča
  7. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19, 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon).

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj bit će smatrana samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete javnog natječaja.

Prijava mora sadržavati:

 1. Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 2. Dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično) iz kojeg je vidljivo u kojoj je struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju ostvareno radno iskustvo
 3. Prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Grada Ploča
 4. Dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde / svjedodžbe / certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika
 5. Preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu – ako je kandidat položio ispit
 6. Dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde / svjedodžbe / certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu.
 7. Uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
 8. Vlastoručno potpisanu Izjavu kojom potvrđuje da ne obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, te da nije član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice sukladno članku 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20).
 9. Životopis
 10. Presliku osobne iskaznice ili domovnice

Svi dokazi, odnosno prilozi prijavi mogu se podnijeti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 „Natječaj za radno mjesto direktora – NE OTVARAJ“

na adresu:

Turistička zajednica Grada Ploča,

 Trg kralja Tomislava 17, Ploče 20340

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ploča, www.visitploce.com i na mrežnoj stranici Grada Ploča, www.ploce.hr. Prijave poslane nakon isteka roka za podnošenje prijava neće se razmatrati.

 

Tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Ploča izvršit će administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava. Povjerenstvo  će sve kandidate za koje prethodno utvrdi da su ispunili sve uvjete iz javnog natječaja pozvati na intervju te konačno Turističkom vijeću Turističke zajednice Grada Ploča podnijeti prijedlog kandidata za izbor.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Ploča.

Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ploča www.visitploce.com u roku od 15 dana od dana donošenje odluke o izboru.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe javnog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

U Pločama, 23. svibnja 2022. godine

Turističko vijeće Turističke zajednice

Grada Ploča

Predsjednik, Mišo Krstičević