TZ 1 Obrazac -Prijava- turistička članarina – obveznici plaćanja poreza na dohodak –do kraja veljače—mjesećni predujam
—obveznici plaćanja poreza na dobit-–do kraja travnja—mjesećni predujam